polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
MEDIA MINE Sp. z o.o.

1. DEFINICJE

1.1. Administrator lub Media Mine – Media Mine Sp. z o.o.,z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem: 0000357700, NIP: 5272628324, Regon: 142433536.

1.2. Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej możliwej do określenia ze względu na jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym – jeśli pozwalają na identyfikację Użytkownika - IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innych podobnych technologii.

1.3. Polityka prywatności – niniejszy dokument.

1.4. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.5. Serwis lub EMOCJE.TV – serwis internetowy prowadzony przez Media Mine pod adresem www.emocje.tv

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis www.emocje.tv.

2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ICH ZAKRES

2.1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w sposób określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane inaczej „RODO” (stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi).

2.2. Podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu, Administrator gromadzi jego dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, a także określone informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.

2.3. Administrator zbiera następujące dane Użytkowników:
a) dane o lokalizacji,
b) IP urządzenia,
c) informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie,
d) adres mailowy,
e) hasło,
f) nazwę użytkownika.

2.4. Użytkownik może założyć konto w EMOCJE.TV poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (w którym dane wymagane do założenia konta są odpowiednio oznaczone, a pozostałe dane – jeśli ich podanie jest przewidziane w formularzu – są fakultatywne i nie są konieczne do założenia konta), dzięki czemu Użytkownik może korzystać z dodatkowych funkcjonalności lub usług Serwisu. W takim przypadku przetwarzane są dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym oraz informacje o korzystaniu z Serwisu. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, tzn. że Użytkownik nie ma prawnego obowiązku podawania danych na potrzeby założenia konta w EMOCJE.TV, a jednocześnie podanie danych oznaczonych jako wymagane jest warunkiem założenia konta w Serwisie. Niepodanie danych oznaczonych jako wymagane uniemożliwia założenie konta w EMOCJE.TV i korzystanie z funkcjonalności, z których zgodnie z regulaminem Serwisu można korzystać tylko po założeniu konta.

3. PLIKI COOKIES ORAZ INNE, TOŻSAME TECHNOLOGIE

3.1. Administrator wykorzystuje w Serwsie tzw. pliki cookie lub inne, tożsame technologie, aby zapewnić Użytkownikowi dostęp do Serwisu, usprawnić jego działania oraz wyświetlać treści dopasowane do potrzeb Użytkownika.

3.2. Administrator wyróżnia następujące pliki cookie, które są niezbędne do korzystania z serwisu:
a) pliki cookie z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
b) uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
c) pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
d) sesyjne pliki cookie odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookie odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies).

3.3. Użytkownik ma możliwość zmienić w dowolnej chwili ustawienia plików cookie lub podobnych technologii poprzez zmianę ustawień prywatności w przeglądarce bądź aplikacji lub zmianę ustawień swojego konta w Serwisie, z zastrzeżeniem że zmiana ta może spowodować brak dostępu do niektórych funkcji Serwisu.

3.4. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany ustawień prywatności i plików cookie dostępne są na stronach internetowych poszczególnych dostawców przeglądarek.

4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANYCH DANYCH ORAZ ICH CEL

4.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:
a) zapewnienia dostępu do serwisu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO;
b) wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
c) realizacji następujących prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO:
• marketing własny w tym profilowanie, w szczególności prezentowanie reklamy behawioralnej, wyświetlanie Użytkownikowi treści marketingowych w Serwisie lub kierowanie do oznaczonych Użytkowników powiadomień o interesujących ofertach lub treściach środkami komunikacji elektronicznej, w szczególności pocztą elektroniczną, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził stosowną zgodę, a także prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem np. badania satysfakcji.
• wykrywanie i eliminowanie ewentualnych nadużyć;
• prowadzenie danych statystycznych na potrzeby Administratora.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu usunięcia konta w Serwisie, a następnie przez okres:
a) niezbędny dla realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b) przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych, a w przypadku zgody do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

5.2. Użytkownik może dokonać samodzielnego usunięcia plików cookie ze swojego urządzenia. Proces usunięcia pamięci podręcznej oraz plików cookie należy dokonać w opcjach danej przeglądarki i może być on różny w zależności od dostawcy i wersji przeglądarki.

6. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

6.1. Użytkownikowi przysługują, w związku z przetwarzaniem i przechowywaniem jego danych osobowych, następujące prawa:
a) do sprostowania danych – jeżeli zebrane dane są błędne albo jeśli dane się zmienią, Użytkownik ma prawo podać poprawne i aktualne dane,
b) dostępu do danych – Użytkownik ma prawo wglądu do przechowywanych danych,
c) do usunięcia danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” – Użytkownik może usunąć konto w Serwisie;
d) do ograniczenia przetwarzania danych – jeśli Użytkownik uważa, iż nie wszystkie jego dane powinny być przetwarzane,
e) do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub podmiotu trzeciego,
f) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – Użytkownik ma prawo do wycofania udzielonej zgody dotyczącej przetwarzania danych w każdym momencie i bez podania przyczyny; wycofanie zgody nie działa wstecz;
g) celem rozpatrzenia wniosku o realizację powyższych praw, Administrator jest uprawniony do weryfikacji tożsamości Użytkownika, co pozwala zapobiegać ujawnieniu informacji o Użytkowniku osobom nieuprawnionym.
h) Użytkownik może złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. INNE PODMIOTY UPRAWNIONE DO PRZECHOWYWANIA DANYCH

7.1. Dane osobowe użytkowników przechowywane są także przez podmioty współpracujące z Emocje.tv., tj dostawcę serwerów i technologii, a także w celu przesyłania informacji marketingowych i technicznych, wyłącznie w niezbędnym dla ich działalności zakresie.

7.2. Ww. podmioty zapewniają gwarantują należyty poziom ochrony danych osobowych.

8. BEZPIECZEŃSTWO PRZECHOWYWANYCH DANYCH

8.1. Administrator prowadzi stałą kontrolę w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Administrator dba o to, by operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

9. DANE KONTAKTOWE

9.1. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować pisemnie na adres: Media Mine Sp. z o.o., Plac Konstytucji 6/83, 00-550 Warszawa.

NAJBLIŻSZE TRANSMISJE

Brak zaplanowanych transmisji

Jak oglądać emocje.tv?
Bądź na bieżąco